onsdag 27 april 2011

Samerna vann

Det tycker jag var bra att de vann sitt mål i HD om rätten till marken. Också gentemot markägarna.

Sedvanerätten, som kunde fastställas till att ha funnits 50 år längre än vad hovrätten hade vetat, gjorde att HD beslöt att ge samerna rätt till bete för sina renar. Samerna har tvistat med 104 markägare i Nordmalings kommun.

Fastighetsägarna har bland annat åberopat författningar från 1723, 1748 och 1757 som de hävdade föreskrev att samer inte fick vistas utanför lappmarkerna. Men HD delade inte den uppfattningen utan ansåg i stället att sedvanerätt till renskötsel kunnat uppkomma trots dessa författningar.

Fastighetsägarna har också hävdat att avsaknaden av gamla tvister om renskötsel i sig bevisar att renskötsel inte förekom på de omstridda markerna. Men man kan inte dra några slutsatser av att uppgifter saknas, skriver HD.

Fastighetsägarna döms nu också att ersätta samerna för deras rättegångskostnader i HD.
Sammanlagt handlar det om cirka 3 750 000 kronor.

"Dagens skogsbruk bygger på odlade föryngringsytor som är sårbara för renarnas tramp. Så var det inte förr. Rennäringen är i dag en högmekaniserad ranchdrift som stegvis expanderat ner mot kusten, bland annat därför att betesmarkerna krympt längre upp i inlandet. Så var det inte heller förr."

Det skriver journalisten Svante Isaksson på Brännpunkt och menar att domstolarna inte kan döma för att lagarna inte är tillämpliga längre.

Antalet renar varierar mellan 225 000 och 280 000 i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar